Infoportal

Hvad er ressourceforløb?

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft.
Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. 

I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.Der har i den sidste tid været meget kritik af håndtering af ressourceforløb. “Sengepraktik” og “Ressourceforløb til døden” har været toppen af isbjerget. Der skal lige siges, at ressourceforløbets formål er godt. Måden forløbene bliver brugt af mange jobcentre er kritisabelt og skal laves om.


Hvad er målet med ressourceforløb?

Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Her er der ikke tale om 37 timer ugentligt arbejde, men generelt at få borgerne i arbejde. Det KAN være fuldtid, det KAN være fleksjob med x antal timer om ugen eller en paragraf 56 ordning eller i sidste ende alligevel en førtidspension.

Ressourceforløb skal bruges til at finde ud af hvor meget arbejdsevne der er tilbage og hvordan man kan øge evnen. Det er meget hårdt for mange syge borgere, da de bliver sendt til forskellige praktik, læger, kurser osv. Her er det vigtigt, at sagsbehandlere informerer borgeren ordentligt om, hvad formålet med ressourceforløbet er. Og det meget vigtigt, at unødvendige ressourceforløb (sengepraktik osv.) bliver stoppet. Heldigvis har Haderslev Kommune indtil nu taget afstand fra disse praktikker.


Hvem skal have ressourceforløb?

Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb.


Hvem kan få tilkendt førtidspension?

Alle – uanset alder – kan fortsat få tilkendt førtidspension, hvis de under ingen omstændigheder kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det drejer sig om personer, hvor arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat samtidig med, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.


Ressourceforløb – hvad indeholder det?

I ressourceforløbet, som varer et til fem år, får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.Det kan fx være:

 • Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte
 • Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach
 • Kurser i at håndtere fx stress/angst
 • Aktivitetstilbud på væresteder
 • Støtte- og kontaktperson
 • Hjælp til boligproblemer
 • Socialpædagogisk bistand
 • Behandling for misbrug
 • Mentorstøtte
 • Fritids-/frivillige aktiviteter (frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde)
 • Motion

Personer under 40 år kan få tilbudt flere ressourceforløb.

Alle får en koordinerende sagsbehandler
I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler sikrer, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og bistår den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Sagsbehandleren har også ansvaret for at varetage den enkeltes sag på tværs af sek-torer og lovgivningsområder.


Hvor længe varer et forløb?

Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet, og det derfor ikke er muligt, at den enkelte kan komme i fx revalidering eller starte i et fleksjob. Og her er et af de mange problemer med ressourceforløbet; borgerne får opfattelsen af, at de bliver “parkeret” i forløb. Men det er vigtigt at fastholde, at flere forløb, KAN føre til et arbejde eller afklaringen om man skal have førtidspension eller ej. Det er utrolig frustrerende for borgerne at sidde med følelsen af misbrug og svigt, derfor så vi det gerne, at borgeren bliver inddraget i alt hvad jobcenteret mener er nødvendigt for at få borgeren i arbejde.


Ydelse i ressourceforløbet?

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på kontanthjælp fx får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelse hævet til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.En person, der har modtaget ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien kan holdes i udlandet.Under ressourceforløbet modtager den enkelte ressourceforløbsydelse. Ydelsen er som udgangspunkt på kontanthjælpsniveau, men i modsætning til kontanthjælpen er ressourceforløbsydelsen ikke afhængig af hverken formue eller ægtefælles/samlevers indtægt.For personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, modtog sygedagpenge, udgør ressourceforløbsydelsen et månedligt beløb svarende til den hidtidige ydelse. Ydelsen på sygedagpengeniveau ophører dog på det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge. Derefter er ressourceforløbsydelsen på kontanthjælpsniveau.Personer, der inden visitationen til et ressourceforløb, er omfattet af en forlængelsesregel i sygedagpengesystemet, fortsætter med at modtage en ydelse på sygedagpengeniveau indtil det tidspunkt, hvor personen ikke længere ville være berettiget til sygedagpenge efter den pågældende forlængelsesregel. Derefter modtager personen ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.Også personer, der kommer fra ledighedsydelse og førtidspension, fortsætter med at modtage en ydelse på hidtidig sats.