Indholdsfortegnelse

Du kan springe direkte til bestemte paragraffer.

 

VEDTÆGTER

§1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Syg I Haderslev
Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune
Foreningen blev stiftet den 17. juni 2014

§2. Formål
Foreningen Syg I Haderslev yder gensidig vejledning og hjælp til selvhjælp i forbindelse med borgere, der er i kontakt med jobcenter og ydelsescenter. Heriblandt bisidderhjælp til f.eks møder med alle afdelinger af jobcenter og ydelsescenter, såvel som møder hos læge osv.

Foreningen vil søge dialogen og være samarbejdspartner mellem involverede parter.

Foreningen er talerør og varetager medlemmernes rettigheder og vejleder om borgerens muligheder.

Foreningen prøver at yde hjælp, så borgeren kan hjælpe sig selv.

§2.1 Ansvar
Bestyrelsen yder vejledning og hjælp efter bedste formåen. Bestyrelsen kan ikke stilles til økonomisk ansvar, ved evt. fejlinformation i forhold til vejledning af medlemmer.

§3. Organisation
Foreningen Syg I Haderslevs overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:
En bestyrelse på 5 antal personer
Maks. 2 suppleanter for bestyrelsen
1 bilagskontrollant
1 suppleanter for bilagskontrollant
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at 3 personer er på valg i ulige år, og 2 er på valg i lige år.

Bilagskontrollanter og suppleanter for disse samt bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år.

For alle personvalg gælder også at man godt kan vælges in absentia, dvs., at ,man godt kan vælges uden at være personligt tilstede, dog kun såfremt der foreligger en skriftlig accept for dette, i form a brev eller mail. Ved manglende valg til diverse poster, er det bestyrelsen, der søger hjælp til de manglende poster.

§4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel gennem foreningens egen hjemmeside, i foreningens facebookgruppe, foreningens mødesteder, ved mail eller annoncering i dagspressen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal / Marts måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e)
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Kontingentfastsættelse
 • Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen).
 • Valg (Jf. § 3)
 • Eventuelt

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Alle punkter på dagsordenen afgøres med simpelt flertal. Dog kræver beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf.§ 11.

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er medlemmer, der er medlem og som ikke er i kontingentrestance på indkaldelsesdagen for generalforsamlingen. Inviterede gæster har ingen stemmeret.

På generalforsamlingen kan der kun træffes bindende beslutninger i sager, der er opført på dagsordenen.

Afstemning kan ikke ske ved fuldmagt. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem kræver det. Ved personvalg imellem flere kandidater, er der altid skriftlig afstemning.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt evt. inviterede af et flertal af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§5. Foreningen Syg I Haderslevs bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Valgperioden er to år.
I lige år vælges 2 personer og i ulige år 3 personer.
Ved den første ordinære generalforsamling vælges alle fem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

Hvert år vælges maksimalt 2 suppleanter for ét år.

Foreningen Syg I Haderslevs daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen udarbejder regnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan, hvis der ikke er nogen i bestyrelsen, der kan varetage regnskaber, rekvirere en person udefra, til funktion som regnskabsfører, i samarbejde med kassereren.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudviklings- forum for foreningen.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Politisk tegnes foreningen af formand og næstformand, økonomisk tegnes foreningen af kasserer. Kassereren skal til hver en tid kunne fremlægge status på økonomien mundtligt for bestyrelsen, og på begæring fremvise opdateret regnskab og kontostand samt bilag.

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

§6. Medlemskab
Som medlem kan enhver optages, som har interesse i og aktivt støtter op om foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§6.1. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser, eller gentagne gange sidder advarsler fra bestyrelsen overhørig.

Medlemmet har krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om udelukkelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling, og at den sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af foreningens vedtægter, altså simpelt flertal.

§7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter fastsættes og godkendes af generalforsamlingen. Foreningen Syg I Haderslev søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Bestyrelsen udfører udelukkende frivilligt, ikke lønnet arbejde.

§8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et simpelt flertal på generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelse sker, hvis 20% af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.

Dagsorden skal motiveres.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen Syg I Haderslev er kalenderåret.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Dato for redigeringer

 • Redigeret efter vedtagelse 11.06.2015
 • Redigeret efter vedtagelse 02.06.2016
 • Redigeret efter vedtagelse 18.05.2017
 • Redigeret efter vedtagelse 30.06.2020