Beskæftigelsesområdet er de senere år blevet reformeret ved en førtidspensions- og fleksjobreform, en kontanthjælpsreform og en sygedagpengereform. De skal på hvert sit område bidrage til at øge antallet af borgere i beskæftigelse.

“Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden,” lyder det blandt andet i kritikken.

Der er tale om komplekse og regeltunge reformer, så Beskæftigelsesministeriet burde i langt højere grad have levet op til Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræden. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende: 

  • at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før reformernes ikrafttræden
  • at 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de øvrige 46 bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 arbejdsdage før ikrafttræden
  • at 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med en forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage
  • at rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i tilstrækkelig grad var tilrettet nye krav i lovgivningen.

Det er utilfredsstillende og slet ikke i orden. Kommunerne kom i klemme – og dermed kom borgere også i klemme.

Statsrevisorerne finder, at det er vigtigt med stort fokus på og tilstrækkelig tid til implementeringsfasen i forbindelse med ny lovgivning. Stort fokus er nødvendigt for at sikre ejerskab hos de offentlige ansatte, der skal føre ny lovgivning ud i livet, og for at sikre, at borgerne ikke oplever en fase med vilkårlig administration i forbindelse med overgang til ny lovgivning.

 

Previous reading
LÆ265. Lægeerklæringen til rehabteam.
Next reading
Lena og alle de andre