Får du uddannelseshjælp eller kontanthjælp?

*Artiklen blev opdateret den 13.11.2018 med en ny folder (PDF fil)*
*Artiklen blev opdateret den 21.02.2019 med redigerede informationer*

Tilskud til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a

Hvis du modtager en af følgende ydelser, er du berettiget til tilskud til tandbehandling i henhold til aktivlovens § 82a. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

 • Uddannelseshjælp
 • Kontanthjælp
 • Integrationsydelse

Egenbetaling

Du har en egenbetaling. Hvis der er flere behandlingsforløb på et kalenderår (fra 1. januar – 31. december) skal egenbetalingen kun betales èn gang pr. kalenderår. Egenbetalingen afregnes direkte med tandlægen, og regningen på restbeløbet sendes til betaling på YdelsesCentret.

 • Under 25 år

Egenbetalingen udgør et fast beløb på 600 kr. Der er 100% tilskud til resten af udgiften til tandbehandling – fratrukket tilskud fra sygesikring, tilskud fra Sygeforsikring Danmark eller fra andre offentlige tandplejeordninger.

 • Mellem 25-29 år og modtager uddannelseshjælp, men ikke et aktivitetstillæg

Egenbetalingen udgør et fast beløb på 600 kr. Der er 100% tilskud til resten af udgiften til tandbehandling – fratrukket tilskud fra sygesikring, tilskud fra Sygeforsikrin Danmark eller fra andre offentlige tandplejeordninger.

 • Andre over 25 år

Egenbetalingen udgør et fast beløb på 600 kr. Der er 65% tilskud til resten af udgiften til tandbehandling – fratrukket tilskud fra sygesikring, tilskud fra Sygeforsikring Danmark eller fra andre offentlige tandplejeordninger. Er du i denne målgruppe har du altså en egenbetaling på 600 kr + 35% af den samlede udgift.

Modtager du en af ovenstående ydelser, skal du henvende dig YdelsesCentret, Østergade 48, Haderslev. Her vil du få udleveret en folder, som du skal medbringe til tandlægen, hvor du vil få lavet et behandlingsoverslag.

Hvis behandlingsoverslaget overstiger 10.000 kr. skal overslaget afleveres til YdelsesCentret, som skal vurdere og godkende behandlingen, inden tandlægen begynder behandlingen.

Hvis behandlingens pris er under 10.000 kr., kan tandlægen begynde behandlingen med det samme. Husk, at du har en egenbetaling. Det er vigtigt, at du har afklaret hvordan du vil betale egenbetalingen.

Hvis du har flere behandlingsforløb i løbet af et år, skal du får hvert nyt forløb, hente en ny folder på YdelsesCentret.

Revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse

Hvis du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du ret til tilskuddet, hvis du modtager en ydelse der svarer til, hvad du ville være berettiget til integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. Det er endvidere et krav, at du opfylder reglerne for at modtage en af ovenstående ydelser. Det betyder, at du ikke har formue over 10.000 kr.

Hvis du vælger at få foretaget tandbehandlingen i udlandet, skal du inden behandlingen kontakte YdelsesCentret.

Egenbetaling – enkeltydelse

Har du ikke økonomisk mulighed for selv at betale egenbetalingen, har du mulighed for at søge økonomisk hjælp til dette via aktivlovens § 82. Hvis du vil søge økonomisk hjælp til egenbetalingen, skal du søge digitalt via Haderslev Kommune, selvbetjening, enkeltydelse. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Tilskuddet fremgår af § 82  i lov om aktiv social politik. Det er en individuel vurdering hvor højt tilskuddet kan være. Hvis du modtager en af følgende ydelser:

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem.
Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

* Spørg kommunen (ydelsessagsbehandler), hvis du er i tvivl, om din ydelse er på niveau med kontanthjælp.

OBS: SU-modtagere er ikke omfattet.

Tilskuddet fremgår af § 82 a i lov om aktiv social politik.

Skal jeg selv betale noget?
Ja. Hvor meget du selv skal betale, afhænger af din alder og den ydelse, du modtager:

 • Er du 18-24 år?
  Så skal du betale 600 kr. for hver behandlingsforløb. Dvs. hvis du har flere uafhængig af hinanden behandlinger, er det altid med en ny egenbetaling.
  Hvis et behandlingsforløb til gengæld strækker sig hen over nytår (altså over to kalenderår), skal du betale 600 kr. to gange.
 • Er du 25 år eller derover?
  Så skal du årligt betale 800 kr. og 35 % af regningen op til 10.000 kr. Du kan godt gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 800 kr. én gang det pågældende år, men 35 % af regningen for hvert behandlingsforløb.
  Hvis et behandlingsforløb strækker sig hen over nytår (altså over to kalenderår), skal du betale 800 kr. to gange.
 • Særregel for 25-29-årige, der får uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg:
  Er du 25-29 år og modtager du uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg, skal du alene betale 600 kr. årligt. Resten af tandbehandlingen op til 10.000 kr. får du tilskud til.

Gælder det al tandbehandling?

Ja. Dog ikke kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. blegning af tænder.

De 10.000 kr. gælder for et samlet behandlingsforløb. Hvis den behandling, du har behov for, kræver flere tandlægebesøg, er der stadig tale om et samlet behandlingsforløb.

Eksempel på samlet behandlingsforløb:

Du har brug for en tandrensning og har desuden hul i en kindtand. Hullet er så stort, at det kræver en rodbehandling, og at tanden får sat en krone på. Du skal altså til tandlæge flere gange, men der er stadig kun tale om ét samlet behandlingsforløb.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.

Skal kommunen godkende behandlingen?

Så længe det samlede beløb ikke overstiger 10.000 kr., skal kommunen ikke godkende behandlingen inden behandlingens start (forhåndsgodkendelse).

Hvis beløbet til gengæld overstiger 10.000 kr., skal det godkendes hos kommunen inden behandlingen.

Hvis du starter et nyt behandlingsforløb op hos tandlægen flere gange på et år, behøver du stadig ingen forhåndsgodkendelse hos kommunen, så længe hvert forløb maksimalt koster 10.000 kr.

Hvordan gør jeg?

 • Bed din kommune om dokumentation for, at du modtager en af de nævnte ydelser. En mail fra kommunen er nok.
 • Ring til en tandlæge og bestil tid.
 • Tag til tandlægen og få tandbehandling – husk dokumentationen fra kommunen.

Du kan i øvrigt søge om hjælp til dækning af det, du selv skal betale af regningen. I så fald skal kommunen forhåndsgodkende behandlingen. Vær dog forberedt på, at sagsbehandlingen kan være langvarig.

(Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

 • 1I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 523 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:
 1. I § 82 a, stk. 4, ændres »800« til: »600«.
 2. I § 82 a, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse.«

 1. I § 82 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter § 99 i lov om social service, særlig oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje efter stk. 1-7.«

      2. Loven træder i kraft den 1. juni 2015.

Haderslev kommune har lavet en ny folder som alle ansøgere af tandlægehjælp får udleveret. Vi er blevet bedt om at lægge den op på hjemmesiden, så i kan se hvordan den ser ud og hvilke informationer der står i folderen.

Se folderen her: Syg I Haderslev | Tandlægetilskud Haderslev

 

Previous reading
Pressemeddelelse SIH
Next reading
Nyt fra Ankestyrelsen om hjælp til begravelse