Sygedagpenge

Vi kender det alle; det er svært at finde hoved og hale i alle de regler, paragraffer, forordninger osv. som vi får smidt i hovedet af jobcentret.

Loven om aktiv socialpolitik eller aktiv beskæftigelsesindsats fylder hver over 40 DIN A4 sider (med meget småt skrift). Sygedagpengeloven fylder 22 DIN A4 sider (med endnu mindre skrift). Undtagelser, tilføjelser osv. ikke medregnet.

Vi har derfor forsøgt, at skrive det vigtigste om emnet sygedagpenge her i denne artikel.

Bemærk venligst, at det kun er de basale ting vi kunne skrive ned og det må ikke ses som en juridisk rådgivning. Denne artikel skal anses for et hurtigt og forenklet overblik over mål, kategorier, indsats og forlængelsesmuligheder.

Sygedagpenge ydes til:

  • Lønmodtagere.
  • Selvstændige erhvervsdrivende.
  • Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge.
  • Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
    Stk. 2. Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, at personen opfylder beskæftigelseskravet efter §§ 30 eller 32 eller efter § 42.

Målet er altid raskmelding til fuldtidsarbejde.

Behov, skøn, vurdering

Lov om sygedagpenge § 9 siger, at:
Kommunen skal efter behov inddrage relevante aktører i opfølgningen, herunder arbejdsplads, læge, arbejdsløshedskasse, faglig organisation, revalideringsinstitutioner, sygehuse og sygehusafdelinger.

Kommunen skal have fokus på at udvikle samarbejdet med de praktiserende læger og med arbejdspladserne.

Stk. 2.: Kommunen skal som led i samarbejdet informere arbejdspladsen om relevante initiativer, som kommunen igangsætter for den sygemeldte, f.eks. virksomhedspraktik, anden revalidering, fleksjob eller førtidspension. Informationen forudsætter samtykke fra den sygemeldte.

Problemet her, er begrebet “efter behov“. Mange kommuner vurderer, at deres behov er dækket når de har lægefaglige udtalelser fra så mange som overhovedet mulige instanser. Andre kommuner vurderer, at så få som mulige udtalelser er nok for at dække deres behøv.

Sygedagpenge kan i første omgang udbetales i 22 uger

I disse 22 uger skal man kunne stå til rådighed for forskellige forløb. (Jobafklaringsforløb, mentorforløb, virksomhedspraktik, løntilskud, tværfaglig indsats efter serviceloven / sundhedsloven.)

Forlængelse af sygedagpenge § 27

I forlængelsesperioden skal man stadig stå til rådighed for forskellige forløb. (Jobafklaringsforløb, mentorforløb, virksomhedspraktik, løntilskud, tværfaglig indsats efter serviceloven / sundhedsloven.)
Jobafklaringsforløbet er OP TIL 2 år og kan i sjældne tilfælde forlænges. Normalt forlænges ikke, da man i løbet af 2 år gerne skulle have afklaret borgerens funktionsniveau og arbejdsevne.

Der er en klar rollefordeling omkring funktionsniveau og arbejdsevne.
Funktionsniveau kan kun læger og lægefaglige udtale sig om. Arbejdsevne er det kun op til jobcentret at vurdere.
Får du en lægeerklæring, hvor lægen beskriver arbejdsevnen, så bed lægen om at rette det til ”funktionsniveau”. Alt andet ser jobcentret som en indblanding i deres kompetenceområde, og i værste tilfælde, kan lægepapirerne ignoreres af jobcentret.
Efter jobafklaringsforløbet skal der tages stilling til eventuel ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

De 3 kategorier i henhold til sygedagpengelovens §12

  • Kategori 1: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes inden for 8 uger regnet fra første fraværsdag.
  • Kategori 2: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag. Opfølgning hver 4. uge jf. sygedagpengelovens §13b.
  • Kategori 3: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats –se nærmere §13d i sygedagpengeloven. Opfølgning hver 4. uge jf. sygedagpengelovens §13b.

Bemærk at kategori 3 sager skal forelægges rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter visitering til kategori 3.

Lov om aktiv socialpolitik: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188312
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=184891
Lov om sygedagpenge: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202058

Previous reading
Legater og modregning i kontanthjælp
Next reading
Ny dato for generalforsamling 2018